ارزش هر كس به مقدار دانايي و تخصص اوست... امام علی(ع)

امور اداري

 

 
رئيس اداره امور اداري شبکه
 سيد احمد موسوي پاکدل طرقبه                                                                 
 
سوابق کاري:
1:  سوپروايزر بيمارستان حشمتيه سبزوار (سال 76 تا 80)
2: عضو هسته گزينش دانشگاه علوم پزشکي سبزوار  (سال 78تا91)
3:مدير بيمارستان حشمتيه و بيمارستان 240 تختخوابي  واسعي سبزوار (سال80تا 87)
4:مسئول ستاد هدايت دانشگاه علوم پزشکي سبزوار و مدير داخلي اورژانس 115(مسئول منطقه)- (سال87تا 90)
5: رئيس اداره امور اداري شبکه بهداشت طرقبه، مسئول اداره نظارت بر درمان، مسئول اورژانس115 شهرستان (از سال 90 تا کنون) 
 
 
 
شرح وظايف :
 1. هماهنگي بين واحدهاي پشتيباني
 2. نظارت بر امور محوله زير مجموعه
 3. تنظيم نمودن قراردادها
 4. پيگيري و آماده نمودن وسايل کار کليه واحدها
 5. نظارت بر حضور و غياب کارکنان
 6. گزارش کار به مديريت پشتيباني
 7. برگزاري جلسات
 8. انجام امور مکاتباتي
 9. نظارت بر واحد نقليه و خدمات
 10. جابجائي کارکنان و تامين نيروي انساني واحدها
 11. به اجرا درآوردن کليه دستورالعملهاي اداري و بخشنامه ها
 12. همکاري با روابط عمومي جهت امور رفاهي کارکنان

بررسي کليه ماموريتها , اضافه کاري و غيره زير مجموعه امور اداري
کارگزيني - بايگاني - دبيرخانه - خدمات ماشيني - تاسيسات - انبار - نقليه

اوقات شرعی